رزرو نوبت اینترنتی

روزهای رزرو نوبت

31اردیبهشت

دوشنبه - 1403/02/31

1,750,000 ریال

تکمیل ظرفیت

02خرداد

چهارشنبه - 1403/03/02

1,750,000 ریال

05خرداد

شنبه - 1403/03/05

1,750,000 ریال

07خرداد

دوشنبه - 1403/03/07

1,750,000 ریال

09خرداد

چهارشنبه - 1403/03/09

1,750,000 ریال